ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น
และการเกิดคลื่นกล
    คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงานจากที่หนึ่ง
ไปอีกที่หนึ่งทั้งที่อาศัยตัวกลางเรียกว่า คลื่นกล และ
ไม่อาศัยตัวกลางเรียกว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นที่แหล่งกำเนิดคลื่นส่งคลื่นเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
และมีรูปแบบที่ซ้ำกัน บรรยายได้ด้วยความยาวคลื่น
ความถี่ คาบ แอมพลิจูดและอัตราเร็ว ถ้าคลื่นตั้งแต่
สองขบวนมาพบกันจะรวมกันตามหลักการซ้อนทับ
2. อธิบายสมบัติของคลื่นได้แก่ การสะท้อน การหักเห
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
    คลื่นมีการสะท้อน การหักเห  การแทรกสอด  และ
การเลี้ยวเบน การสะท้อนของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ไปถึงสิ่งกีดขวางแล้วเปลี่ยนทิศทางกลับมา
ในตัวกลางเดิม โดยเป็นไปตามกฎการสะท้อน
การหักเหของคลื่นเกิดจากคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ
ระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วอัตราเร็วคลื่นเปลี่ยนไป
เป็นไปตามกฎการหักเห การแทรกสอดของคลื่น
เกิดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่มาพบกันแล้วรวมกัน
ตามหลักการซ้อนทับ ซึ่งในกรณีคลื่นอาพันธ์จะเกิด
คลื่นนิ่ง การเลี้ยวเบนของคลื่นเกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่
พบสิ่งกีดขวางแล้วมีการแผ่จากขอบสิ่งกีดขวางไป
ด้านหลังได้ ซึ่งอธิบายด้วยหลักของฮอยเกนส์
3. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง
    คลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นอาพันธ์สองขบวน
แทรกสอดกัน แล้วเกิดตำแหน่งการแทรกสอด
แบบเสริม เรียกว่า ปฏิบัพ ตำแหน่งการ
แทรกสอดแบบหักล้าง เรียกว่า บัพ
โดย ครูปรีณาพรรณ  พิมพ์พิศาล