คำแนะนำในการเรียน

กรุณาอ่านหน้านี้
เพื่อความเข้าใจ
ในการเรียน
โดย ครูปรีณาพรรณ  พิมพ์พิศาล
8. resolution (ความละเอียดของจอภาพ) ไม่ควรต่ำกว่า

1. นักเรียนไม่ต้องสมัครสมาชิกสามารถเข้าเรียนได้เลยค่ะ

ขั้นตอนในการเรียน

1. นักเรียนดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เพื่อศึกษาวิธีการเรียน

2. นักเรียนอ่านจุดประสงค์ในการเรียนรู้ ก่อนการเรียนทุกหน่วย

3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานจำนวน 30 ข้อ

4. ศึกษาเนื้อหาของบทเรียน


- ในเนื้อหาของบทเรียนจะมี วิดีโอ , ภาพเคลื่อนไหว , การทดลองเสมือนจริง ถ้านักเรียน
  ไม่สามารถทำการทดลองเสมือนจริงได้ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม และทำการติดตั้งโปรแกรม
  จาวา , แฟลช ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะ

5. ทบทวนเนื้อหาถ้ายังไม่เข้าใจ

6. ทำใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ครบเนื้อหา

7. ทำแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้

ความต้องการด้านซอฟแวร์

1. คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้

2. ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ควรต่ำกว่า 2 Mbps

3. Application Web Browser Google chrome

4. Microsoft Windows7

5. Sun Java 1.5.0_15 or later

6. windows media player or later

7. Macromedia Flash 9 or later
เพื่อการแสดงผลที่ดี

8. เมื่อทำการศึกษาเนื้อหาทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
    จำนวน 30 ข้อ เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9. CPU มีความเร็วไม่ต่ำกว่า Core 2 Duo  1.6 GHz
10. RAM 1 GB ขึ้นไป