โดย ครูปรีณาพรรณ  พิมพ์พิศาล

สรุปสาระสำคัญ 1/4
การเคลื่อนที่แบบคลื่น
    เป็นการถ่ายโอนพลังงานจากการรบกวน จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยการรบกวนนี้
อาจมีตัวกลางหรือไม่มีตัวกลางก็ได้ ในกรณีที่มีตัวกลาง อนุภาคของตัวกลางจะสั่นอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่
ไปกับคลื่น
    ชนิดของคลื่นมี 2 ชนิด คือ
    คลื่นกล คือ คลื่นที่ต้องมีตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงาน
    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ คลื่นที่ไม่ต้องมีตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงาน
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
    เป็นการเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำรอยเดิมโดยมีแอมพลิจูดคงตัว
ความถี่ธรรมชาติ
    คือ จำนวนรอบที่วัตถุสั่นหรือแกว่งไปมาใน 1 หน่วยเวลา สำหรับวัตถุหนึ่ง ๆ ความถี่ธรรมชาติ
จะมีค่าคงตัว เช่น ความถี่ของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา จะขึ้นอยู่กับความยาวของเชือก
หรือแขนที่ติดลูกตุ้มนั้นหาความถี่ได้จาก

โดยที่

คือ ความยาวเชือกหรือแขนที่ติดลูกตุ้มอย่างง่าย มีหน่วย เมตร (m)

คือ ความเร่งโน้มถ่วง มีหน่วย เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง 

คือ ความถี่ของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ (Hz)
(
)
    ความถี่การสั่นของวัตถุติดกับปลายสปริงหาได้จาก
โดยที่

คือ มวลของวัตถุ มีหน่วย กิโลกรัม (kg)

คือ ค่าคงตัวของสปริง มีหน่วย นิวตันต่อเมตร (N/m)

คือ ความถี่ของการสั่นของวัตถุ มีหน่วย รอบต่อวินาที หรือ เฮิรตซ์ (Hz)