โดย ครูปรีณาพรรณ  พิมพ์พิศาล

นางสาวปรีณาพรรณ  พิมพ์พิศาล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย